Algemene voorwaarden van particuliere verkoop.

1. Preambule

 

De algemene verkoopvoorwaarden (hierna algemene voorwaarden genoemd) die hieronder worden beschreven, regelen de contractuele relaties tussen elke particuliere gebruiker van de site www.kanel.be (de klant genoemd).

Kanel wordt vertegenwoordigd en beheerd door Marie Van Laethem, 4 Clos de la croisette 1325 Chaumont-Gistoux. BTW BE0693872672.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling. Kanel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Het wordt daarom aanbevolen om ze opnieuw te lezen voordat u een aankoop doet op de site. De wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze online zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op contracten die vóór die datum zijn gesloten.

 

Kanel is van mening dat elke bevestiging van een bestelling of aankoop van een product in de online winkel op de site www.kanel.be door de Klant de voorafgaande en onvoorwaardelijke aanvaarding impliceert, na ze gelezen te hebben, van de Algemene Voorwaarden online op het moment van bestelling. Daarom erkent de Klant op de hoogte te zijn van het feit dat de inhoud van deze Algemene Voorwaarden zijn handgeschreven handtekening niet vereist, zodra hij de producten die op de website worden aangeboden online wil bestellen.

 

De online winkel www.kanel.be is zo ontworpen dat de Klant zijn aankopen in het grootste comfort en in alle veiligheid kan doen. De winkel vermeldt onder meer de volgende gegevens:

 

Productcatalogi

 

De essentiële kenmerken van de verschillende artikelen

 

De prijs in euro's van de producten, evenals, indien van toepassing, leveringskosten

 

· Voorraad

 

De voorwaarden van betaling en levering

 

De ruilvoorwaarden en het herroepingsrecht

 

De handelaar is van mening dat de Klant over volledige rechtsbevoegdheid beschikt waardoor hij onder deze Algemene Voorwaarden kan handelen.

 

2. Doel

 

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de voorwaarden van de commerciële en contractuele relaties tussen de partijen, namelijk de Klant en Kanel, te specificeren met het oog op de online aankoop van goederen en diensten.

 

3. Contract

 

De Algemene Voorwaarden zijn, samen met de orderbevestiging, de twee documenten die het contract vormen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten, prevaleren de bepalingen van de bestelbon.

 

4. Periode

 

Het contract treedt in werking na bevestiging van de bestelbon en wordt gesloten voor de periode die nodig is voor de levering van de bestelde goederen en diensten, tot het verstrijken van de garanties.

 

5. Elektronische handtekening

 

De elektronische handtekening bestaat uit de authenticatie- en onweerlegbaarheidsprocedure, de integriteit van de berichten en de dubbele bevestiging van de bestelling. Deze elektronische handtekening wordt wettelijk erkend als gelijkwaardig aan de handgeschreven handtekening.

 

De definitieve bevestiging van de bestelbon door de Klant staat gelijk aan zijn handtekening en houdt dus een onherroepelijke aanvaarding van de inhoud in die niet kan worden betwist, behalve in de gevallen voorzien door deze Algemene Voorwaarden zoals het "herroepingsrecht" en de "uitverkocht".

 

6. Aanvaarding van bestellingen

 

De definitief bevestigde bestellingen dienen nog wel door Kanel te worden geaccepteerd. Ze zullen het onderwerp zijn van een bevestiging per e-mail die deze aanvaarding zal bevestigen door tegelijkertijd, en ter herinnering, de contractuele informatie met betrekking tot de aankoop te verstrekken.

 

De Klant wordt aangeraden de gegevens met betrekking tot zijn bestelling te bewaren zodat ze indien nodig gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd. De klantendienst van www.kanel.be zou inderdaad kunnen vragen om deze informatie, geheel of gedeeltelijk, te verstrekken voor elke communicatie met betrekking tot een aankoop.

 

De Klant blijft volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de informatie die hij aan de site www.kanel.be ter beschikking stelt. Kanel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen, in het bijzonder op het vlak van levering, verbonden aan een gebrek aan informatie van de kant van de Klant. Eventuele kosten van opnieuw verzenden zijn in dat geval voor rekening van de Klant.

 

Bestellingen worden pas definitief aanvaard na volledige betaling van de verschuldigde bedragen op het ogenblik van de bestelling. De site kanel.be omvat meerdere veilige betaalmethoden (Visa, MasterCard, Bancontact) in het bestelproces.

 

7. Gegevens

 

Kanel neemt redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van de gegevens van haar klanten op een betrouwbare en lange termijn te waarborgen. Deze gegevens worden daarom beschouwd als bewijs van transacties uitgevoerd op www.kanel.be en kunnen, indien nodig, worden overgelegd voor bewijsdoeleinden.

 

8. Productinformatie

 

a) Kanel presenteert zijn producten voor commerciële doeleinden, met alle noodzakelijke kenmerken zodat de potentiële klant, alvorens de definitieve bestelling te plaatsen, de essentiële kenmerken kent van de producten die hij wenst aan te schaffen.

 

b) De aanbiedingen van kanel.be zijn slechts geldig voor zover de voorraad strekt. Kanel behoudt zich het recht voor om de productie van een product uit te stellen, te vertragen of zelfs stop te zetten. De Productfiches die beschikbaar zijn op de site www.kanel.be zullen de Klant informeren over de beschikbaarheid van de producten in de loop van de tijd.

 

c) De teksten en afbeeldingen die de producten voorstellen, zijn louter informatief en vormen geen contractuele documenten. Kanel kan niet aansprakelijk worden gesteld indien informatie, teksten en afbeeldingen fouten of onvolledigheden zouden bevatten ten opzichte van de werkelijkheid. Kanel informeert de Klant dat, afhankelijk van het hulpmiddel dat wordt gebruikt om de foto's of illustraties te bekijken, de kleuren van de items op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zonder dat Kanel op enigerlei wijze aansprakelijk is.

 

d) In geval van niet-voorraad of onbeschikbaarheid van producten, overmacht, stakingen in de productie- of distributieketens of zelfs natuurrampen of rampen, kan de firma Kanel niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke of definitieve niet-uitvoering van gesloten contracten. met zijn klanten.

 

e) De site www.kanel.be kan hyperlinks naar andere sites bevatten, in het bijzonder die van haar partners. De site www.kanel.be heeft geen controle over deze links. Kanel deelt iedereen mee dat het elke verantwoordelijkheid afwijst voor de inhoud van deze sites en in het bijzonder voor eventuele inbreuken op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Kanel vraagt echter aan iedereen die een probleem opmerkt om dit per e-mail te laten weten op het adres hello@kanel.be. Kanel verbindt zich ertoe om binnen de mogelijkheden van de defecte site in te grijpen.

 

9. Prijs

 

De prijzen vermeld op de site www.kanel.be zijn in euro alle taksen inbegrepen (TTC) en exclusief leveringskosten. Eventuele bezorgkosten worden aan het einde van het bestelproces aangegeven en worden gefactureerd naast de prijzen van de geselecteerde artikelen. Kanel verbindt zich ertoe dat de op het ogenblik van de bestelling gehanteerde prijzen de door www.kanel.be gefactureerde prijzen zijn. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

 

10. Betalingssysteem

 

De site www.kanel.be biedt meerdere betaalmiddelen aan op het moment van de bestelling. Deze betaalmethoden staan hier vermeld. Elke bestelling die via een bankoverschrijving wordt betaald, wordt pas verwerkt en gevalideerd na ontvangst van de betaling op de rekening van Kanel. De verzendtijden worden herberekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

 

Kanel veronderstelt te goeder trouw dat de Klant over de nodige autorisaties beschikt om een betaling uit te voeren via het beveiligde systeem aangeboden door de site www.kanel.be. Kanel kan van rechtswege het beheer van elke bestelling en elke levering opschorten in geval van een door de financiële instellingen bevestigd betalingsprobleem of in geval van niet-betaling.

 

Kanel behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een bestelling van een Klant met wie een geschil in behandeling is, te weigeren, al dan niet via een juridische procedure.

 

Kanel wijst alle aansprakelijkheid af in verband met kwaadwillig of frauduleus gebruik van een van de betaalmiddelen die op de site www.kanel.be worden aangeboden.

 

Het volledige eigendom van de verkochte producten blijft bij Kanel tot volledige betaling, inclusief kosten en belastingen.

 

11. Beschikbaarheid

 

De site www.kanel.be geeft in principe de beschikbaarheid van de voorraden van elk product aan. Op basis van deze voorraden zijn alle producten te bestellen. De voorraden worden bij elke bestelling automatisch bijgewerkt. Niet-beschikbare artikelen zullen als zodanig op de site worden aangegeven (artikel uitverkocht, alleen op bestelling, ...). Artikelen die uit voorraad zijn besteld, worden normaal gesproken binnen 48 uur na bevestiging van de betaling verzonden. Artikelen die niet op voorraad zijn, worden verzonden binnen de termijnen die zijn opgegeven op het moment van acceptatie van de bestelling. De Klant zal er rekening mee houden dat de in dit geval opgegeven termijnen indicatief zijn.

 

Indien blijkt dat een bestelling wegens onbeschikbaarheid niet kan worden uitgevoerd ten gevolge van een fout in de voorraadtelling, zal www.kanel.be de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Hij heeft de mogelijkheid om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. De Klant kan dan kiezen tussen ofwel de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van zijn bestelling, die uiterlijk binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving zal worden voldaan, of de vervanging van niet-beschikbare artikelen door artikelen met gelijkwaardige kenmerken en prijs, als ze beschikbaar zijn op de plaats. In het geval dat een omruiling niet mogelijk is, zal Kanel de betaalde bedragen met betrekking tot niet-beschikbare artikelen terugbetalen.

 

12. Levering

 

www.kanel.be levert aan een groot aantal landen in de Europese Unie. De leveringskosten worden aangepast aan de bestemming en aangegeven op het einde van het bestelproces vóór de definitieve bevestiging door de Klant. Pakketten worden binnen 48 uur verzonden en door de vervoerder verzonden naar het afleveradres dat door de Klant is opgegeven op het moment van de bestelling. Van zodra het pakket klaar is voor verzending, wordt door www.kanel.be ter informatie een e-mail gestuurd naar de Klant. Deze brief zal de nodige informatie en middelen verschaffen om de Klant toe te laten de stadia van de levering van zijn pakket online te volgen.

 

De Klant dient de juistheid te verifiëren van de informatie die hij aan www.kanel.be verstrekt. Kanel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan. Eventuele extra kosten bij de verwerking van de bestelling als gevolg van deze fouten zijn volledig voor rekening van de Klant.

 

In het geval van een bewezen defect door de vervoerder (aanzienlijke vertraging), raden we de Klant aan om contact met ons op te nemen en, indien van toepassing, dit defect te melden per e-mail naar hello@kanel.be

 

Kanel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering als gevolg van fouten of storingen die te wijten zijn aan vervoerders (bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke staking van koeriersdiensten en transportmiddelen en/of communicatie).

 

Indien de vervoerder het verlies van het pakket erkent, zal www.kanel.be de Klant aanbieden om een vervangend product te sturen op kosten van www.kanel.be. Als het (de) bestelde product (en) op dat moment niet meer beschikbaar was, verbindt Kanel zich ertoe de klant het bedrag van de producten terug te betalen die zijn getroffen door het verlies van de vervoerder.

 

13. Leveringsprobleem

 

a) Bij ontvangst van het pakket is de Klant verplicht om de staat van het pakket visueel te controleren. Elke visuele anomalie die door de Klant wordt opgemerkt op het moment van levering (open of beschadigd pakket, ontbrekend of beschadigd artikel) moet dezelfde dag of uiterlijk de dag volgend op de levering van het pakket per e-mail worden gemeld aan hello @ kanel .be met vermelding de referenties van de bestelling.

 

b) De Klant is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het pakket de conformiteit van de inhoud ervan te controleren. Bij niet-naleving van de bestelbon is de Klant verplicht zijn klacht dezelfde dag of uiterlijk de dag volgend op de levering aan Kanel te sturen. Hij moet zijn klacht indienen via het adres info@kanel.be, waarbij hij precies beschrijft hoe de geleverde inhoud niet overeenstemt met de inhoud van de bestelbon. Een klacht die na deze termijn wordt geformuleerd, kan niet meer in behandeling worden genomen.

 

c) Elk product dat wordt geruild of terugbetaald, moet binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de retourovereenkomst in zijn geheel aan Kanel worden geretourneerd naar het volgende adres:

 

Marie Van Laethem

Clos de la croisette 4

Appartement te koop in 1325 Chaumont-Gistoux

België

 

Het niet naleven van de bovenstaande procedure zal ertoe leiden dat geen enkele klacht wegens niet-conformiteit of kennelijk gebrek aan de geleverde producten zal worden aanvaard.

 

Elke corrigerende verzending wegens een bewezen "non-conformiteit" aanvaard door www.kanel.be zal door deze laatste worden behandeld.

 

14. Intrekking

 

Kanel biedt haar klanten een periode van 14 kalenderdagen om een onbevredigend product te retourneren, zonder boete of extra kosten, met uitzondering van retourkosten. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van levering van de bestelling van de Klant. De Klant moet de Kanel-klantendienst binnen deze termijn per e-mail op het adres hello@kanel.be op de hoogte brengen van zijn beslissing om de artikelen terug te sturen. De Klant heeft dan maximaal 14 dagen de tijd om de artikelen naar Kanel te sturen onder de hier vermelde voorwaarden. Dit herroepingsrecht kan enkel aanvaard worden voor artikelen die door www.kanel.be worden ontvangen in identieke staat als hun originele staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Artikelen die incompleet, beschadigd, beschadigd of bevuild worden geretourneerd, worden niet teruggenomen. In het geval van onrechtmatige retourzendingen, behoudt Kanel zich het recht voor om volgende bestellingen te weigeren.

 

Kanel raadt de klant aan om hun producten via een vertrouwde koerier te retourneren. Het wordt sterk aanbevolen om de goederen aangetekend of met trackingcode te retourneren en, indien nodig, een verzekering af te sluiten bij de vervoerder van de marktwaarde van de producten. Kanel wijst alle aansprakelijkheid af voor de risico's verbonden aan de vervoerder die verantwoordelijk is voor het terugzenden van het (de) product(en).

 

De waarde van de geretourneerde artikelen wordt terugbetaald volgens de met de Klant overeengekomen betaalwijze of in de vorm van een tegoedbon in mindering gebracht op de volgende bestelling(en).

 

Kanel streeft ernaar om elke conforme opname binnen 30 dagen contant terug te betalen.

 

15. Overmacht

 

Geen van beide partijen zal zijn contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen in het geval van een vertraagde, verhinderde of verhinderde uitvoering door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzien, onvermijdelijk, buiten de controle van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, zullen worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere binnen tien werkdagen na de datum waarop zij kennis krijgt daarvan op de hoogte. Beide partijen zullen dan, binnen een termijn van één maand, tenzij dit door overmacht onmogelijk is, elkaar benaderen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kunnen deze Algemene Voorwaarden door de benadeelde worden beëindigd.

 

Uitdrukkelijk worden de volgende zaken beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast deze die gewoonlijk worden gehandhaafd door de rechtspraak van Belgische hoven en rechtbanken:

 

- blokkering van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag;

 

- de sluiting van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de Klanten.

 

16. Gedeeltelijke niet-validatie

 

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden.

 

17. Geen vrijstelling

 

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op schending door de andere partij van een van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een gegronde afstand van de verplichting.

 

18. Toepasselijk recht

 

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de formele regels.

 

Bij een geschil of klacht zal de Klant eerst contact opnemen met Kanel om tot een minnelijke schikking te komen. In voorkomend geval zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

19. Persoonsgegevens

 

Aangezien de door de Klant meegedeelde informatie essentieel is voor de verwerking en de routering van de bestellingen, de opstelling van de facturen en de uitvoering van de garanties, leidt hun afwezigheid tot de annulering van de bestelling. Door zich op de site te registreren, verbindt de Klant zich ertoe om oprechte en waarheidsgetrouwe informatie over hem te verstrekken. Het doorgeven van valse informatie is in strijd met deze Algemene Voorwaarden. De gegevens zijn onderhevig aan computerverwerking.

 

De Klant heeft het permanente recht op toegang tot en rectificatie van alle hem betreffende gegevens, in overeenstemming met de Europese teksten. De Klant kan in het bijzonder te allen tijde een verzoek doen aan Kanel om te weten welke informatie hij over hem heeft. De Klant kan op elk moment en op verzoek zijn gegevens wijzigen.

 

Als de klant het heeft geaccepteerd bij het openen van een account op de site, worden er promotionele e-mails naar hem verzonden. Hij kan op elk moment vragen om geen e-mails meer van Kanel te ontvangen door op de daartoe bestemde link te klikken en in de voettekst van elke e-mail die naar hem wordt verzonden, te klikken. Kanel is de enige houder van informatie over zijn klanten. Als de klant het heeft geaccepteerd bij het openen van zijn account, kunnen Kanel en zijn contractpartners het informatie sturen als onderdeel van specifieke en eenmalige promotionele acties. Deze partners zijn speciaal gekozen door Kanel en staan bekend om de kwaliteit van hun producten en diensten.

 

20. Juridische mededelingen

 

De site “www.kanel.be” wordt beheerd en vertegenwoordigd door Marie Van Laethem, 4 Clos de la croisette 1325 Chaumont-Gistoux. BTW BE0693872672.

 

Voor alle informatie en vragen staat de Kanel Customer Service ter beschikking van de Klant via e-mail: hello@kanel.be

 

21. Intellectuele eigendom

 

Alle inhoud van de site www.kanel.be (modellen, logo's, slogans, illustraties, teksten, labels, merken, afbeeldingen, video's, enz.) is eigendom van Kanel, zijn medecontractanten of partners. Alle modellen, logo's, slogans, illustraties, teksten, bewoordingen, merken, afbeeldingen, video, enz., geproduceerd op www.kanel.be zijn beschermd onder intellectuele eigendomsrechten en voor de hele wereld.

 

Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom:

 

· Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, op welke manier dan ook en op elke drager, is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van www.kanel.be.

 

· Alleen gebruik voor privégebruik is toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van de intellectuele eigendomscode.

 

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Kanel, is het niet toegestaan om de op de site aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren.

 

· Het is ten strengste verboden de website op enigerlei wijze te wijzigen of gewijzigde versies van de website te gebruiken, in het bijzonder om ongeoorloofde toegang tot de website te verkrijgen. Toegang tot de website op een andere manier dan de interface die door de site wordt geboden, is verboden.

 

22. Aansprakelijkheid

 

Kanel gaat alleen middelenverbintenissen aan voor alle stadia van toegang tot de site, van bestelling tot levering of daaropvolgende diensten. Kanel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat als overmacht kan worden gekwalificeerd. In ieder geval mag de aansprakelijkheid van Kanel onder deze Algemene Voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de betreffende actie.